×
Telefonen er i dag åben fra 10-13 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 10-13 : 87 59 77 77

Betalingsservice

Tilmeld din regning til PBS her:
Betalingsservice


Gebyrblad

Priser

Grundet implementering af nye affaldsordninger bliver der i 2023 faktureret anderledes. 

  • Renovationsfaktura for 1. halvår 2023 blev, som normalt, udsendt medio februar.
  • For helårshuse udsendes renovationsfaktura for 2. halvår 2023 medio september. 
  • For øvrige (herunder sommerhuse), udsendes renovationsfaktura for 2. halvår 2023 medio oktober.

 

Gebyrer helårsboliger (dagrenovation og grundgebyr)

I 2023 er renovationsgebyrer forskellige i første og andet halvår.

Renovationsgebyret består af et fast grundgebyr, forbrugsgebyrer for restaffald og madaffald samt eventuel ekstrakapacitet og særlige ydelser. Se renovationsgebyrer her i afsnit 3:
Gebyrblad

Du kan også se dine aktuelle ordninger og priser på:
minside.renodjurs.dk

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Gebyrer sommerhuse (dagrenovation og grundgebyr)

I 2023 er renovationsgebyrer forskellige i første og andet halvår.

Renovationsgebyret består af et fast grundgebyr, forbrugsgebyrer for restaffald og madaffald samt eventuel ekstrakapacitet og særlige ydelser. Se renovationsgebyrer her i afsnit 3:
Gebyrblad

Du kan også se dine aktuelle ordninger og priser på:
minside.renodjurs.dk

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Gebyrer virksomheder (dagrenovation og administrationsgebyr)

Se renovationsgebyrer her i gebyrblad for virksomheder:
Gebyrblad virksomheder

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Gebyrer kommunale institutioner (dagrenovation og grundgebyr)

Se renovationsgebyrer her i afsnit 3.7:
Gebyrblad

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Tømnings- og behandlingsgebyr for undergrundscontainere til restaffald

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Undergrundscontainere

For restaffald skal undergrundcontainere tilmeldes fast tømning hver uge eller hver 14. dag. Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter det faktiske antal tømninger og enhedsprisen for hver tømning. 

Tømnings- og behandlingsgebyr for undergrundscontainer 

Beholderstørrelse

Omkostningselement

1,3 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

2 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

3 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

 4 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

5 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

Tømnings- og behandlingspris (kr. pr. tømning) 248,15 303,42 376,42 456,83 536,79
Tømnings- og behandlingspris ved 26 tømninger årligt (14 dags) 3.226,00 3.945,00 4.893,00 5.938,50 6.978,50
Tømnings- og behandlingspris ved 52 tømninger årligt (uge)

6.452,00

7.889,00 9.787,00 11.877,50

13.956,50

 

For restaffald, kan der ved nogle typer undergrundscontainere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde er der en meromkostning 50 kr. pr. tømning til denne, der tillægges gebyret.

For supplerende tømninger (i særlige tilfælde) samt fast tømning 2 gange ugentligt fastsættes gebyret pr. tømning på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholdertype delt med 52.

Undergrundcontainere til restaffald tilmeldes normalt fast tømning hver uge eller hver 14. dag. For andre tømmeplaner, der på forhånd er fastlagt af Reno Djurs, beregnes gebyret efter det faktiske antal tømninger. Gebyret pr. tømning af undergrunds-containere til restaffald beregnes i disse tilfælde som gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholdertype delt med 52.

For akutte ekstratømninger efter tilkald (udover planlagte tømninger) af undergrundscontainere til restaffald, der bestilles af grundejer, afregnes tømningen efter medgået tid med en timepris 947 kr. inkl. moms i timen, og behandlingsudgiften ved sådanne ekstratømninger beregnes på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholderype delt med 52.

Særlige ydelser (dagrenovation)

Se særlige ydelser her i afsnit 3.9:
Gebyrblad

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Bundfældningstanke

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Grundejeren betaler udgiften til tømning og behandling. Reno Djurs opkræver gebyret i 2 rater pr. år.

Fast årligt gebyr for tanke op til 2 kubikmeter

  Kr. pr. år inkl. moms
Helårshuse og virksomheder
(tømning 1 gang om året)
510,00
Sommerhuse
(tømning hvert andet år)
302,50

Langt de fleste tanke er ikke større end 2 m3. For tanke, der er større end 2,49 m3, udgør tillægsprisen pr. tømning 87,50 kr. pr. m3 tankvolumen.

Tankens volumen opmåles af entreprenøren ved første tømning, og gebyret reguleres herefter i overensstemmelse med det opmålte volumen.

Tillægspriser
  Kr. inkl. moms
Tillæg pr. m3 tankvolumen, der overstiger 2,49 m3. Pr. tømning. 87,50
Tømning lørdage, søndage og helligdage. Pr. tømning udover det ordinære tømningsgebyr. 250,00
Forgæves kørsel, pr. gang 118,75
Frilægning af dæksler (højst 30 cm under terræn), pr. tømning. 31,25
Fremrykket ordinær tømning med slamsuger uden for rute samt særlig tømning udført med slamsuger efter bestilling af grundejer. Pr. tømning udover det ordinære tømningsgebyr. 1.062,50

Ekstra ydelser

Ønsker du ekstra ydelser og tømninger, kan du selv bestille det hos et slamsugerfirma. Du afregner selv med firmaet.

Ekstra ydelser i forbindelse med tømningen skal være bestilt på forhånd.

Samletanke

Priserne er revideret 1. juli 2023. Gebyrerne prisreguleres hvert kvartal i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyrerne opkræves af Djursland Kloak Service ApS efter tømning.
 

Tømningsgebyr

 

Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms

 

3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal
Anstillingsgebyr (pr. tømning) 585,12 593,24 598,50
Tømnings- og behandlingsgebyr (pr. tømt m3) 315,27 318,24 320,16

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægsprisen pr. efterfølgende 0,1 m3 opsuget spildevand.

 

Tillægspriser

 

Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms

 

3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal
Tillægspris for tømning på hverdage samme
dag som bestilling er modtaget (pr. tømning)
880,83 893,05 900,97
Tillægspris for tømning lørdage, søndage
og helligdage(pr. tømning)
1.195,42 1.212,00 1.222,75
Fedtudskillere

Priserne er revideret 1. juli 2023. Gebyrerne prisreguleres hvert kvartal i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyrer for bundtømning af fedtudskiller

 

Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)

Udskillers totalvolumen (liter)

3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal
0-500 447,97 454,18 458,21
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 115,80 117,40 118,44
Tillægspris for samtidig bundtømning af sandfang ifm. tømning af fedtudskiller 251,67 255,16 257,42
Akut tømning af fedtudskillere samme dag som rekvireret også på lørdage, søndage og helligdage 1.615,72 1.638,11 1.652,64

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægsprisen pr. efterfølgende 0,1 m3 ved udskillere over 500 liter.

Olie- og benzinudskillere

Priserne er revideret 1. juli 2023. Gebyrerne prisreguleres hvert kvartal i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyrer for bundtømning af olie- og benzinudskiller
  Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
Udskillers totalvolumen (liter) 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal
0 - 500 liter 906,01 918,56 926,71
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 302,00 306,19 308,90
Tillægspris for samtidig bundtømning af sandfang ifm. tømning af olie- og benzinudskiller 302,00 306,19 308,90
Akut tømning af olie- og benzinudskillere samme dag som rekvireret også på lørdage, søndage og helligdage 3.020,03 3.061,88 3.089,05

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende 0,1 m3 ved udskillere over 500 liter.

Gebyrer for bundtømning af sand- eller slamfang
  Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
Sandfangets totalvolumen (liter) 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal
0 - 1.000 liter 805,34 816,50 823,75
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 302,00 306,19 308,90

 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende 0,1 m3 ved sandfang over 1.000 liter.

Klinisk risikoaffald

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Gebyrer opkræves løbende af indsamlingsvirksomheden og direkte hos affaldsproducenten i forhold til antallet og arten af udleverede emballager. Gebyrerne dækker udgifterne til vejledning, emballager, afhentning og behandling.

Gebyrer for afhentning af klinisk risikoaffald

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage, afhentning og behandling.

  Emballagetype Kr. pr. afhentning ekskl. moms
1 450 liter papcontainer

469,89

2 112 liter plastforet papcontainer 191,32
3 50 liter plastforet papcontainer 164,15
4 30 liter plastboks 255,57
5 2 til 5 liter kanylebokse (brugt som yderemballage)1) 148,20
6 6 til 10 liter kanylebokse (brugt som yderemballage)1) 174,05

1) Kanylebokse kan også købes særskilt uden afhentnings- og behandlingsgebyr, hvis den lægges i en større yderemballage.

Gebyrer for afhentning af vævsaffald

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. Behandling afregnes efter vægt.

  Emballagetype Afhentning
(Kr. pr. tømning ekskl. moms)
Behandlingspris for vævsaffald
(Kr. pr. kg ekskl. moms)
1 30 liter plastboks 230,93 8,25
2 60 liter plastboks 278,24 8,25

Øvrige gebyrer

Tillæg til ovenstående priser Kr. ekskl. moms
Afhentning efter bestilling udenfor planlagt afhentning (tilkaldegebyr) 241,82
Pris for forgæves kørsel 116,95

Priser for øvrige ydelser, som affaldsproducenten bestiller hos Marius Pedersen A/S, fastsættes og opkræves hos affaldsproducenten af Marius Pedersen A/S på almindelige markedsvilkår.

Behandlingsanlægget i Glatved

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Kr./ton (ekskl. moms) Behandling Statsafgift I alt
Genanvendelse (1)
1. Haveaffald 190 0 190
2. Rent træaffald 240   240
Forbrændingsegnet (2)  
3. Småt brændbart 665 0 665
4. Stort brændbart 765 0 765
5. Landbrugsplast 875 0 875
6. Imprægneret træ 795 0 795
Deponeringsegnet affald   
7. Blandet 205 475 680
8. Mineralsk 225 475 700
9. Shredderaffald 235 475 710
Jord   
10. Ren jord 25 0 25
11. Forurenet jord 200 0 200
Specialbehandling   
12. Elektronikaffald 0 0 0
13. Fejlsorteret affald 925 0 925

(1) Da Reno Djurs ikke må håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, retter de angivne priser sig alene mod affald fra kommunale aktiviteter, primært affald modtaget på Reno Djurs’ egne genbrugsstationer.

(2) Den angivne takst gælder for affald afleveret på Reno Djurs I/S anlæg i Glatved. For affald afleveret på Aarhus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg gælder Aarhus Kommunes takster.

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på behandlingsanlægget i Glatved er netto 14 dage. Reno Djurs yder kredit på maksimalt 200.000 kr. (inkl. affaldsafgifter, ekskl. moms) pr. kunde. Kreditten kan øges, hvis kunden stiller betryggende sikkerhed (bankgaranti eller lignende).