×
Telefonen er i dag åben fra 9-12 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-12 : 87 59 77 77
Affald

Regler og adgang

Læs herunder om regler og adgang på genbrugsstationen for private, erhverv og kommunale institutioner.

Ordensreglement

Velkommen på Reno Djurs’ genbrugsstationer. Vores mål er at skabe en god og sikker oplevelse for alle, der færdes på vores genbrugsstationer. Derfor gælder følgende regler:
 

 1. Affaldet skal sorteres i de fraktioner, som fremgår af skiltning og hjemmeside. Ved tvivl kan genbrugsvejlederne spørges til råds. Det er genbrugsvejlederne, der afgør, hvad der er korrekt sortering.
   
 2. Sluk motoren, når du standser bilen.
   
 3. Færdselslovens regler gælder. Følg skiltene og pilene på pladsen, husk vigepligt og hold tilbage ved hajtænder. Kørselshastigheden er maks. 20 km/t.
   
 4. Børn og hunde må gerne medtages, så længe de er under opsyn af voksne brugere af pladsen og ikke færdes alene på pladsen. Husk, at der er meget trafik, så det er din pligt som voksen bruger at passe på, at børn og hunde ikke løber frit rundt.
   
 5. Det er ikke tilladt at tage ting op af containerne, medmindre en genbrugsvejleder har givet konkret tilladelse til det. Ønsker du som bruger at tage noget i en container, skal du først rette henvendelse til genbrugsvejlederen, der afgør, om genstanden kan gives videre.
   
 6. Det er ikke tilladt at tage effekter fra andre brugere, der ikke af disse først er stillet ind i Gi’ det videre-området, medmindre dette i enkeltstående tilfælde sker i gensidig forståelse og uden gener for brugere.
   
 7. Ophold på genbrugsstationen må kun ske med relevant ærinde. Det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen i længere tid end nødvendigt for at aflevere affald. Dette gælder også i forhold til at aflevere eller tage brugbare ting i Gi’ det videre-området. Et ophold på genbrugsstationen må normalt højst have en varighed på 15 minutter.
   
 8. Brugerne skal selv kunne aflæsse deres affald. Genbrugsvejlederne må af sikkerhedsgrunde som udgangspunkt ikke bistå med aflæsning.
   
 9. Brugere af genbrugsstationen skal rydde op efter sig selv, hvis der spildes eller tabes affald. Der er koste og skovle på pladsen til formålet.
   
 10. Det er ikke tilladt at henkaste affald uden for genbrugsstationen eller uden for de respektive containere.
   
 11. Genbrugsvejledernes instruktioner om sortering og øvrige anvisninger skal til enhver tid følges.
   
 12. Genbrugsvejlederne kan bortvise brugere, der ikke følger ordensreglementet.
Private

Private husstande i Norddjurs og Syddjurs Kommuner kan benytte alle Reno Djurs’ genbrugsstationer efter disse regler:

 • Der er fri adgang til genbrugsstationerne med køretøjer med en maksimal totalvægt på 3.500 kg + en lovlig trailer.
 • Hvis affaldet er emballeret, skal det være i klare sække, så affaldet er synligt for genbrugsvejlederen. Sorte sække er ikke tilladt.

Farligt affald
Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald, du må aflevere på genbrugsstationen:

 • Maling: max 30 liter
 • Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker): max 5 liter

Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning om håndtering og bortskaffelse.
Du må højst aflevere 2 tons affald og 50 kg farligt affald pr. år. Begrænsningen gælder ikke elektronikaffald samt bærbare batterier og akkumulatorer. Genbrugsvejlederen kan udstede kvittering, hvis du ønsker det.

Erhverv

1. januar 2022 ændredes betalingen for virksomheders brug af genbrugsstationerne. Den hidtidige ordning, hvor virksomheder betaler et fast, årligt gebyr, er ændret til betaling pr. besøg.

På alle vores genbrugsstationer har vi automatisk nummerpladegenkendelse. Det betyder, at når du kører ind på genbrugsstationen, vil din nummerplade blive aflæst, og der vil automatisk blive hentet oplysninger om bilen samt bruger af bilen fra SKAT. Oplysningerne fra SKAT er afgørende for, om besøget automatisk bliver registreret som et erhvervsbesøg eller ej. Det er dit ansvar, at oplysningerne i SKAT er opdateret. På grundlag af oplysninger fra SKAT vil alle brugere eller ejere af erhvervskøretøjer modtage faktura for besøget. Betalingsprincipperne er sådan:

Gule nummerplader
For køretøjer, der er registreret til erhvervsmæssig kørsel (gule nummerplader), koster et besøg 200 kr. ekskl. moms.

Faktura sendes månedligt til bilens registrerede bruger eller ejer.

 • Du kan med fordel tilmelde bilen på vores hjemmeside og tilføje en mailadresse, EAN-nummer eller et betalingskort, så du undgår betalingsfrister og eventuelle rykkere.

  Tilmeld din bil her.

Du kan hos SKAT købe et dagsbevis, der giver dig ret til at bruge bilen til private formål. Har du købt et dagsbevis og besøger én af vores genbrugsstationer, skal du fremvise dagsbeviset til genbrugsvejlederen INDEN du forlader genbrugsstationen. Genbrugsvejlederen vil derefter sørge for at fritage dig for fakturering.

Papegøjeplader
Er din bil med papegøjeplader (gul/hvid nummerplade godkendt til både erhvervsmæssig og privat kørsel) knyttet op på et CVR-nummer hos SKAT, bliver dit besøg anset som erhvervsmæssig kørsel, og et besøg koster 200 kr. ekskl. moms.

 • Kommer du med privat affald i en bil med papegøjeplader, fritages du for betaling, hvis du udfylder en erklæring om, at affaldet er privat. Erklæring kan udfyldes digitalt; enten på vores hjemmeside eller ved at kontakte en genbrugsvejleder på genbrugsstationen. Erklæringen skal være udfyldt og godkendt inden man forlader pladsen.

  Tilmeld din bil her.

Hvide nummerplader
Afleverer du erhvervsaffald i et køretøj med hvide nummerplader, koster et besøg 200 kr. ekskl. moms. Du er selv forpligtet til at henvende dig til pladspersonalet, hvis du afleverer erhvervsaffald i en bil med hvide plader.

Indsigelse
Hvis du anser et gebyr, som Reno Djurs har opkrævet ved et besøg på en genbrugsstation, som uretmæssigt, kan du indsende en indsigelse.

Klik her for at sende indsigelse.

Farligt affald
Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald, virksomheden må aflevere på genbrugsstationen:

 • Maling: max 30 liter
 • Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker): max 5 liter

Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning om håndtering og bortskaffelse.

I medfør af lovgivningen er adgangen til at aflevere farligt affald begrænset til 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed. Denne begrænsning gælder dog ikke:

 • Bærbare batterier og akkumulatorer, og 
 • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Genbrugsvejlederen kan udstede kvittering, hvis du ønsker det.

Kommunale institutioner

1. januar 2022 ændredes betalingen for virksomheders brug af genbrugsstationerne, så virksomheder ved hjælp af nummerpladegenkendelse betaler pr. besøg. Kommunale institutioner er dog undtaget, og betaler fortsat et årligt grundgebyr på 1.770 kr. ekskl. moms, der giver adgang til alle Reno Djurs' genbrugsstationer.

Den kommunale institution undtages fra gebyr pr. besøg ved at indberette registreringsnummer på institutionens køretøj(-er) på gule plader eller papegøjeplader til Reno Djurs på renodjurs@renodjurs.dk. Hvis du oplever, at blive opkrævet uretmæssigt gebyr, bedes du klikke her.

Kommunale institutioner kan benytte Reno Djurs' genbrugsstationer efter disse regler:

 • Der er fri adgang til genbrugsstationerne med køretøjer med en maksimal totalvægt på 3.500 kg + en lovlig trailer.
 • Institutionen må højst aflevere 2 tons affald og 50 kg farligt affald pr. år. Begrænsningen gælder ikke elektronikaffald samt bærbare batterier og akkumulatorer, hvor der er producentansvar. Genbrugsvejlederen kan udstede kvittering, hvis du ønsker det.
 • Hvis affaldet er emballeret, skal det være i klare sække, så affaldet er synligt for genbrugsvejlederen. Sorte sække er ikke tilladt.
 • Bemærk, at have- og parkaffald samt værkstedsaffald fra vedligehold af kommunernes egne maskiner ikke er omfattet af denne ordning. Ved aflevering af denne type affald, betales pr. besøg. Kontakt genbrugsvejlederen på genbrugsstationen ved ankomst, hvis du afleverer denne type affald i et køretøj, der er registreret som kommunal institution og betaler årligt grundgebyr.

Farligt affald
Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald, institutionen må aflevere på genbrugsstationen:

 • Maling: max 30 liter
 • Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker): max 5 liter

Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning om håndtering og bortskaffelse.

I medfør af lovgivningen er adgangen til at aflevere farligt affald begrænset til 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed. Denne begrænsning gælder dog ikke:

 • Bærbare batterier og akkumulatorer, og 
 • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr.