×

Whistleblowerordning

Reno Djurs' whistleblowerordning giver ansatte og samarbejdspartnere mulighed for enten mundtligt eller skriftligt at foretage en indberetning om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Whistleblowerordningen sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren og enhver person nævnt i indberetningen.

Hvem kan whistleblowe?

Ordningen kan benyttes af ansatte i Reno Djurs samt personer med en arbejdsrelateret tilknytning til organisationen, fx samarbejdspartnere, leverandører og underleverandører.

Ordningen er tilrettelagt, så whistlebloweren sikres fortrolighed. Whistleblowerens identitet og andre oplysninger, hvoraf whistleblowerens identitet direkte eller indirekte kan udledes, vil som udgangspunkt ikke blive videregivet uden whistleblowerens samtykke.

Enhver form for repressalier mod en whistleblower, der i god tro foretager en indberetning, er forbudt.

Hvad kan der whistleblowes omkring?

Ordningen retter sig mod indberetning af alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold:

  • Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse - en reel samfundsinteresse
  • Strafbare forhold - fx brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse m.v.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning - fx eksempel lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper - fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet
  • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane.

Ordningen omfatter ikke følgende:

  • Whistleblowerens eget ansættelsesforhold - medmindre alvorlig lovovertrædelse eller i øvrigt alvorligt forhold, fx seksuel chikane, grov chikane
  • Øvrige forhold - fx overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter - sygefravær, alkohol, løn, arbejdsopgaver, privat brug af kontorartikler m.v.
  • Mindre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen - fx mellem to kolleger
  • Tvister om ansættelsesretlige forhold, der henhører i det fagretlige system
  • Overtrædelser af bagatelagtig karakter er ikke omfattet - ej heller overtrædelser af dokumentationspligter eller underretningspligter.
Hvordan?

Reno Djurs' whistleblowerordning er etableret i samarbejde med advokatfirmaet Kromann Reumert. Dette samarbejde sikrer indberetterens anonymitet - hvis indberetteren altså ønsker det.

Whistleblowere kan sende (eller indtale) indberetninger direkte til advokatfirmaet. Whistlebloweren kan vælge, at det alene er advokatfirmaet, der får whistleblowerens identifikations- og kontaktoplysninger. Whistlebloweren kan også vælge at afgive sine identifikations- og kontaktoplysninger frivilligt og dermed "afbryde" anonymiteten.

Når en whistleblower indgiver en indberetning, får whistlebloweren en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget.

Advokatfirmaet foretager som uvildig part en vurdering af, om indberetningen falder inden for ordningens rammer. Hvis indberetningen er inden for ordningens anvendelsesområde, videresendes indberetningen til Reno Djurs' interne whistleblowerenhed.

Reno Djurs' interne whistleblowerenhed består af 2-3 medarbejdere, der ikke er en del af Reno Djurs' øverste ledelseslag. Den interne whistleblowerenhed følger omhyggeligt op på indberetningen og giver feedback til whistlebloweren hurtigst muligt (ikke senere end tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen).

Hvis Reno Djurs modtager indberetninger, der ikke er omfattet af ordningen, vil indberetningerne ikke blive håndteret i whistleblowerordningen. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at Reno Djurs ikke vil følge op på et indberettet forhold uden for ordningens regi.

Klik her for at sende en indberetning til Reno Djurs' whistleblowerordning