×

Bestilling af ekstra tømning?

Djursland Kloakservice står for den praktiske opgave med tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere. Kontakt Djursland Kloakservice på tlf. 86 33 46 77.

Olie- og benzinudskillere

Reno Djurs administrerer tømningsordningen for olie- og benzinudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Alle grundejere, som har installeret et udskilleranlæg, skal melde aktive udskillere til ordningen.

Alle udskilleranlæg kontrollers og tømmes mindst en gang om året. Ved tømningen bundtømmes udskilleranlægget og der udarbejdes en kontrolrapport for hele anlægget. Ved kontrollen af udskilleranlægget sikres det, at udskilleren stadig er funktionsdygtig. Kopi af kontrolrapporten afleveres til grundejeren.

Olie, vand, sand og slam fra udskilleranlægget er farligt affald og behandles på et miljøgodkendt behandlingsanlæg.

Grundejeren bestiller selv ekstra tømninger hos entreprenøren, og de kan indbyrdes aftale tømninger med faste mellemrum.

Kommunen kan efter en konkret vurdering meddele dispensation for de årlige tømninger og kontroller af udskilleranlæg eller ændre tømningsfrekvensen af udskilleranlæggene eller dele af dem.