×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77
Logo EMAS

Redegørelse

Reno Djurs udarbejder hvert år en ny Redegørelse om miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

Du kan læse seneste redegørelse her.

Se også

Certificering

Ledelsessystemet for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet

Arbejdet med miljø- og arbejdsmiljøledelse er systematiseret, således at det lever op til kravene for en EMAS registrering, herunder DS/EN ISO 14001 og en certificering efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923, herunder OHSAS 18001 samt DS/EN ISO 9001. Som følge af arbejdsmiljøcertificeringen har Reno Djurs Arbejdstilsynets ”Krone smiley”. Vi forventer ved den systematiske tilgang at opnå stadigt forbedrede miljø- og arbejdsmiljøforhold, og samtidig give borgere, virksomheder og andre interessenter muligheder for et endnu bedre indblik i forholdene hos Reno Djurs.

Baggrund og formål

Offentlige forsyningsvirksomheder mødes med stadigt stigende krav til at kunne levere serviceydelser af høj kvalitet tilpasset forbrugernes forskellige behov. Der er samtidig stigende krav til høj effektivitet og til at kunne dokumentere dette. I mange tilfælde hænger miljø, arbejdsmiljø og kvalitet samtidig uløseligt sammen hos Reno Djurs. Derfor har Reno Djurs valgt at styre kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i et integreret ledelsessystem, hvori disse 3 elementer indgår.

Politik for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet

Reno Djurs ønsker at levere serviceydelser, som tilfredsstiller borgeres og virksomheders behov, og som er kendetegnet ved en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

Reno Djurs vil være kendetegnet som en virksomhed, som i alle henseender opfører sig ordentligt. Derfor lægger vi vægt på at udvise troværdighed, ansvarlighed, venlighed og service.

Ved planlægning af nye tiltag og ved evaluering af eksisterende tiltag vil vi foretage helhedsvurderinger, således at der opnås den største positive effekt for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.

Vi vil løbende forbedre ledelse og præstationerne af miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Alle ansatte skal bidrage til disse løbende forbedringer og til at efterleve politikken.

Alle medarbejdere skal sikres et udfordrende og udviklende job, uden risiko for nedslidning og sygdomme, der skyldes arbejdet. Vi vil derfor arbejde for at fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici samt forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom. Alle medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter inddrages heri.

Vi finder det væsentligt, at bidrage til at ansatte har en god sundhedstilstand og er bevidste om forhold, der har betydning for sundhed og velvære. Reno Djurs vil derfor arbejde for initiativer, der forbedrer de ansattes sundhed og velvære. Dette gælder også de forhold, der ikke relaterer sig direkte til arbejdet.

Reno Djurs vil kendetegnes ved at være en social ansvarlig virksomhed. Vi vil derfor arbejde for initiativer til fastholdelse og ansættelse af medarbejdere, der er truet af udstødning fra arbejdsmarked på grund af f.eks. sygdom og nedsat arbejdsevne. Vi finder det samtidig vigtigt for både de pågældende medarbejdere og Reno Djurs som helhed, at dette sker på en måde, der er værdiskabende.

Ved valg af samarbejdspartnere vil vi lægge vægt på, at disse udviser en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

Reno Djurs vil til enhver tid som minimum overholde lovgivnings- og myndighedskrav.

Redegørelse om miljø, arbejdsmiljø og kvalitet

Virksomheder, der deltager i EMAS, skal udarbejde en miljøredegørelse, som beskriver miljøindsatsen og de opnåede resultater. Da Reno Djurs også er certificeret efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923, skal der ligeledes udarbejdes en redegørelse for arbejdsmiljøet. Reno Djurs har valgt at kombinere de to redegørelser i et dokument, der fra 2008 tillige omfatter kvalitet. Redegørelsen opdateres årligt.

Redegørelsen beskriver vores væsentligste miljø- og arbejdsmiljøforhold og det arbejde, der er sat i værk for at reducere miljøpåvirkningerne. Samtidig behandler redegørelsen de påvirkninger, der opstår som følge af de ordninger, der er iværksat for storskrald (genbrugsstationer), dagrenovation, udliciteret kørsel med affald o.a.

Borgere, virksomheder, samarbejdspartnere, kommuner og myndigheder kan i redegørelsen få informationer om, hvorledes vi til stadighed arbejder for at nå forbedringer inden for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

Har du spørgsmål til vores politik for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet, certificeringer eller vores redegørelse, er du velkommen til at kontakte os.