Du er her

Farligt affald

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til kommunen. Virksomheden skal kontakte miljøafdelingen i den pågældende kommune for at aftale nærmere om anmeldelsen.

Farligt affald skal til enhver tid opbevares miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, således at der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand, og således at der ikke opstår fare for mennesker og dyr.

Ved forsvarlig opbevaring forstås normalt, at affaldet opbevares i hensigtsmæssig emballage under tag, på fast tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være forsynet med opkant, således at der er opsamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder til flydende affald.

For affaldstyper, der ved sammenblanding kan give anledning til miljø- eller sundhedsskade, skal det sikres, at der ikke kan ske blanding i tilfælde af lækage i to eller flere beholdere. Beholderne skal anbringes således, at eventuelle utætheder let kan konstateres og således at tømning eller afhentning let kan finde sted.

Farligt affald skal afleveres til anlæg, der har miljøgodkendelse til at håndtere affaldet og i overensstemmelse med de gældende modtagekrav på anlægget. Hvis virksomheden ikke selv transporterer affaldet, skal der anvendes transportører eller indsamlere, der er registreret i Affaldsregistret i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

Der må afleveres farligt affald på  Reno Djurs I/S´ genbrugsstationer, såfremt virksomheden er tilmeldt ordningen hos Reno Djurs I/S. Vær opmærksom på, at der gælder særlige mængdebegrænsninger for farligt affald på genbrugsstationerne.

Farligt affald må ikke afbrændes eller udledes i spildevand.

Små mængder

Virksomheder må aflevere 50 kg farligt affald (max 5 liters dunke) om året på genbrugsstationerne pr. tilmeldt køretøj (for virksomheder, der er tilmeldt ordningen hos Reno Djurs I/S). Der må dog højst afleveres 200 kg farligt affald fra hver virksomhed om året på genbrugsstationerne.

Mængder herudover skal afleveres til en privat ordning. Hvis virksomheden ikke er tilmeldt genbrugsstationerne, skal farligt affald afleveres til en privat ordning.