Du er her

Olie- og benzinudskillere

Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg

Reno Djurs administrerer tømningsordningen for olie- og benzinudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Alle grundejere, som i forbindelse med afløbssystemet på deres ejendom, har installeret et udskilleranlæg er forpligtiget til at tilmelde udskillere til ordningen.

Såfremt driften af en olieudskiller ophører, kan den meldes ud af ordningen ved at kontakte Reno Djurs, tømningen af olieudskilleren ophører herefter.

Alle udskilleranlæg kontrollers og tømmes årligt i en turnusordning. Ved tømningen bundtømmes udskilleranlægget og der udarbejdes en kontrolrapport for hele anlægget. Ved kontrollen af udskilleranlægget sikres det, at udskilleren stadig er funktionsdygtig og ikke er utæt eller lign. Kopi af kontrolrapporten afleveres til grundejeren.

Olie, vand, sand og slam fra udskilleranlægget karakteriseres som farligt affald og behandles på et miljøgodkendt behandlingsanlæg, hvor bl.a. olien frasepareres til genanvendelse.

Grundejeren rekvirerer selv ekstra tømninger hos entreprenøren. Frekvensen for faste tømninger kan aftales grundejer og entreprenør imellem.

Kommunen kan efter en konkret vurdering meddele dispensation for de årlige tømninger og kontroller af udskilleranlæg eller ændre tømningsfrekvensen af udskilleranlæggene eller dele heraf.

 

Hvem tømmer?

NORVA24 Kloak- og Industriservice

Den praktiske opgave med tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg har været udbudt i licitation og efterfølgende er
NORVA24 Kloak- og Industriservice udpeget til at varetage arbejdet.

Ekstratømninger rekvireres hos:

NORVA24 Kloak- og Industriservice

Korsgade 22
8500 Grenaa

Tlf.: 23 84 70 44