Du er her

Fedtudskillere

Tømning af fedtudskilleranlæg

Reno Djurs administrerer tømningsordningen for fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Alle grundejere, som i forbindelse med afløbssystemet på deres ejendom, har installeret et fedtudskilleranlæg er forpligtiget til at tilmelde udskillere til ordningen.

Såfremt driften af en udskiller ophører, kan den meldes ud af ordningen.

Alle udskilleranlæg kontrollers og tømmes årligt i en turnusordning med minimum 4 tømninger om året. Ved tømningen bundtømmes og renses udskilleranlægget og der udarbejdes en kontrolrapport for hele anlægget. Ved kontrollen af udskilleranlægget sikres det, at udskilleren stadig er funktionsdygtig og ikke er utæt eller lign. Kopi af kontrolrapporten afleveres til grundejeren.

Fedt fra udskilleranlægget behandles på et miljøgodkendt biogasanlæg.

Grundejeren rekvirerer selv ekstra tømninger hos entreprenøren. Frekvensen for faste tømninger kan aftales grundejer og entreprenør imellem.

Kommunen kan efter en konkret vurdering meddele dispensation for de årlige tømninger og kontroller af udskilleranlæg eller ændre tømningsfrekvensen af udskilleranlæggene eller dele heraf.

 

Hvem tømmer?

NORVA24 Kloak- og Industriservice

Den praktiske opgave med tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg har været udbudt i licitation og efterfølgende er
NORVA24 Kloak- og Industriservice udpeget til at varetage arbejdet.

Ekstratømninger rekvireres hos:

NORVA24 Kloak- og Industriservice

Korsgade 22
8500 Grenaa

Tlf.: 23 84 70 44