Du er her

Behandlingsanlægget i Glatved

Siden midten af 1800 tallet har man industrielt udvundet kalksten ved Glatved. Kalkstenene blev brændt og siden læsket med vand, hvorved man fik en kalk, der kunne bruges som hvidtekalk og kalkmørtel. Produktionen af kalk fortsatte frem til 1981, hvor Glatved Kalkværk stopper produktionen.

I 1981 meddeler Århus Amt miljøgodkendelse til etablering og drift af et deponeringsanlæg i den tidligere råstofgrav. Miljøgodkendelsen gives til en lokal entreprenør, der primært deponerer affald opstået i Grenaa Kommune. I årene frem til 1996 deponeres der ca. 2 mio tons affald primært bestående af bygge- og anlægsaffald, dagrenovation og ikke genanvendeligt storskrald.

I 1996 bliver Reno Djurs dannet som et fælleskommunalt selskab af de 8 Djurslands kommuner (Ebeltoft, Grenaa, Glesborg, Midtdjurs, Rosenholm, Rougsø, Rønde og Sønderhald). Dannelsen af affaldsselskabet foretages bl.a. pga. skærpede krav til deponering af affald herunder forbud mod deponering af forbrændingsegnet affald. En væsentlig opgave for Reno Djurs var derfor at sikre forbrændingskapacitet til de 8 kommuner.

Der indgås samarbejder med Aarhus Kommune, Kolding Kommune og Reno Syd hvor der kunne byttes behandlingskapacitet dvs. for hvert tons forbrændingsegnet affald Reno Djurs fik brændt på fx Aarhus Kommunes Forbrændingsanlæg kunne Aarhus Kommune få deponeret 1 tons deponeringsegnet affald på Reno Djurs' deponeringsanlæg.

  

I 2009 gennemføres en skærpet miljølovgivning, der betyder at deponeringsanlæg skal indrettes og drives efter nye regler, hvilket betyder, at det gamle deponeringsanlæg fra 1981 bliver lukket og retableret. 16. juni 2009 åbner Reno Djurs et nyt deponeringsanlæg, som er indrettet med ler- og plastmembran samt opsamling af perkolat. Perkolatet bliver pumpet til Fornæs rensningsanlæg, hvor det renses. Selve deponiet er indrettet med celler der betyder, at det deponeringsegnede affald kan deponeres med hensyntagen til affaldets egenskaber og den forventlige udvikling af affaldet over en længere tidshorisont.

Det forventes, at det nuværende deponeringsanlæg har en restkapacitet på ca. 5-7 år beregnet på baggrund af de seneste års deponerede mængder affald.

 

De seneste 10 års udvikling af mængder til deponering fra kommunerne i Reno Djurs I/S fremgår af nedenstående figur.