Du er her

Håndtering af jord

Jordflytning
Hvis du skal flytte jord væk fra en matrikel, skal du være opmærksom på, at man skal anmelde jordflytningen til den kommune, hvor jorden graves op, når:

  • Den opgravede jord, der føres bort fra en ejendom, er forurenet.
  • Der flyttes jord fra en ejendom, som er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven.
  • Der flyttes jord fra et offentligt vejareal.
  • Der flyttes jord fra et areal, der er områdeklassificeret efter jordforureningsloven.
  • Der flyttes jord fra et jordrenseanlæg.

Inden jorden må flyttes skal dette anmeldes til kommunen efter særlige regler. Kommunerne har udarbejdet særlige regulativer gældende for anmeldelse af jordflytninger og hvilke områder i kommunen, der er områdeklassificeret.

Virksomheder, der er tilmeldt Reno Djurs' ordning for genbrugsstationer, kan aflevere mindre mængder uforurenet jord på genbrugsstationerne.

Reno Djurs modtager kun jord til deponering, såfremt kommunen har vurderet jorden og anvist jorden til deponering ved Reno Djurs. Reno Djurs skal forud for modtagelse af forurenet jord sikre, at jorden kan modtages indenfor den gældende miljøgodkendelse og positivliste. Reno Djurs modtager ikke rensningsegnet jord til deponering.

Jordflytning?

En ejer, bruger eller bygherre, som skal flytte jord eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal anmelde jordflytningen eller sikre sig, at anmeldelsen er sket til kommunen.