Du er her

Affaldstyper i Glatved

Modtagekrav på Reno Djurs I/S' behandlingsanlæg i Glatved:


Genanvendelse

 1. Haveaffald
 2. Rent træaffald

 

Forbrændingsegnet affald

 1. Småt brændbart
 2. Stort brændbart
 3. Landbrugsplast
 4. Imprægneret træ


Deponeringsegnet affald

 1. Blandet
 2. Mineralsk
 3. Shredderaffald/farligt affald


Jord

 1. Ren jord
 2. Forurenet jord


Specialbehandling

 1. Elektronik affald
 2. Fejlsorteret affaldGENANVENDELSE


1. Haveaffald   
omfatter rent organisk materiale – blade, buske, træer, flis, savsmuld fra brændesavning m.v. – fra have og park. Små mængder muldjord, sand og sten, der naturligt knytter sig til haveaffaldet, kan accepteres.

Ikke naturligt forekommende affald og store sten accepteres ikke. Haveaffald med fremmedlegemer henvises til sortering (se affaldstype13).

 

2. Rent træaffald
Omfatter indendørstræ, der kan genanvendes i produktion af spånplader som fx paller, planker, trægulve, dørkarme, møbler, malet træ (indendørs maling), køkkenelementer, spånplader, krydsfiner og lign. Vær opmærksom på, at Reno Djurs ikke må modtage rent træaffald frembragt af virksomheder.


FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD


3. Småt brændbart   
omfatter brændbart affald med enkeltdele under 1 meters længde og kompakte dele under 100 x 20 x 20 cm.

Småt brændbart affald må ikke indeholde:

 • Dagrenovationslignende affald (dvs. let fordærveligt affald eller andet affald, der har været i kontakt med madvarer). Dette affald skal afleveres direkte til forbrænding på enten Grenaa Forbrændingsanlæg eller Århus Kommunes Affaldsforbrændingsanlæg.
 • Affald, der kan genanvendes. Specielt gælder der for pap, papir og plast følgende:
 • Genanvendeligt papir skal altid frasorteres til genanvendelse.
 • Genanvendeligt pap i skal altid frasorteres til genanvendelse.
 • Rene emballagefolier af Polyethylen (LDPE eller HDPE) skal altid frasorteres til genanvendelse.
 • Deponeringsegnet affald, herunder:
 • Asbestholdigt affald
 • Mineraluld
 • Imprægneret træ (se affaldstype 6)
 • Ikke forbrændingsegnet affald i øvrigt
 • Tagpap i ruller (henvises til stort brændbart, se affaldstype 4)
 • PVC-holdigt affald
 • Farligt affald
 • Jord og sten
 • Hårde hvidevarer
 • Elektronikaffald


Mindre ikke-brændbare dele på sammensatte produkter accepteres, fx mindre beslag m.v.

4. Stort brændbart   
omfatter brændbart affald, der er større end 100 x 20 x 20 cm.

Stort brændbart har – bortset fra emnernes ydre mål – samme modtagebegrænsninger som ”småt brændbart” Stort brændbart neddeles og transporteres til forbrændingsanlæg.

Opmærksomheden henledes på, at Reno Djurs varetager opkrævning for affald leveret til forbrænding på Grenaa Forbrændingsanlæg.

5. Landbrugsplast
omfatter alle typer af landbrugsfolie, der ikke kan genanvendes
grundet urenheder og snavs.
Landbrugsplast neddeles og transporteres til forbrændingsanlæg.

6. Imprægneret træ
Omfatter forsorteret imprægneret træ behandlet med træbeskyttelsesmidler, både som industriel imprægnering (vakuumeller trykimprægnering) eller påført ved håndværksmæssig overfladebehandling. Imprægneret træ er fx: Hegnspæle, elmaster, altandæk, udvendige døre- og facadeelementer, brædder, havemøbler af træ, vinduesrammer, jernbanesveller og lign.

Imprægneret træ skal afleveres som en selvstændig affaldstype.


DEPONERINGSEGNET AFFALD

7 -9. Deponering   

omfatter forsorteret affald opført på Reno Djurs’ positivliste
over affald.

 • Affald til deponering må ikke være flydende
 • Eternit og asbestholdigt affald skal altid leveres i rene læs og må ikke sammenblandes med andet affald
 • Gipsaffald skal altid frasorteres til genanvendes og rene læs gipsaffald modtages ikke. Ikke-genanvendeligt gipsaffald, skal deklareres særskilt
 • Imprægneret træ skal genanvendes eller forbrændes (se affaldstype 6)
 • Genanvendeligt stenuld skal frasorteres til genanvendelse


Deponeringsegnet affald deponeres særskilt i følgende kategorier:

 • 7. Blandet deponeringsegnet affald
 • Herunder: Skovlbart slam, blød PVC samt blandede fraktioner af deponeringsegnet affald. PCB-holdigt affald modtages kun efter nærmere aftale og særlige procedurer.
 • 8. Mineralsk deponeringsegnet affald
 • Herunder: Eternit og asbestholdigt affald, flyveaske og støbeslagger – affaldet skal altid leveres sorteret i rene læs.
 • 9. Shredderaffald/farligt affald
 • Shredderaffald/farligt affald modtages kun efter nærmere aftale og efter særlige procedurer.


Deponeringsegnet affald, som ikke er sorteret i henhold til ovenstående modtagekrav, håndteres som fejlsorteret affald (se Specialbehandling pkt. 13).

Alt affald til deponering skal deklareres forud for levering til Reno Djurs I/S. Der må påregnes en sagsbehandlingstid op til 7 dage for accept af modtagelse af affaldet. Såfremt affaldet ikke er opført på Reno Djurs’ positivliste over affald, kan der ansøges om optagelse af affaldstypen ved henvendelse til Reno Djurs.

Deklaration af affald foretages via Reno Djurs I/S hjemmeside www.renodjurs.dk.
Læs mere om deklaration af deponeringsegnet affald her.

 
JORD

10. Ren jord   
omfatter opgravet muldjord, ler, sand, grus og lignende uden indhold af bygningsaffald, haveaffald eller andre former for fremmedlegemer, der ikke er naturligt forekommende i jord.

Ren jord modtages kun efter nærmere aftale og efter særlige procedurer. Kontakt Reno Djurs for nærmere oplysninger.

Ren jord, der indeholder fremmedlegemer, der ikke er naturligt forekommende i jord, henvises til deponering som blandet affald (se affaldstype 7).

11. Forurenet Jord
Forurenet jord modtages kun efter nærmere aftale og efter særlige procedurer. Kontakt Reno Djurs for nærmere oplysninger.

Forurenet jord med fremmedlegemer henvises til deponering (se affaldstype 7).

 
SPECIALBEHANDLING


12. Elektronikaffald   
Behandlingsanlægget i Glatved er udpeget som indsamlingssted for elektronikaffald (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr), der er omfattet af producentansvar. Dette betyder, at elektronikaffald stammende fra husholdninger modtages uden beregning. Elektronikaffald fra husholdninger er defineret således:

 • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger og
 • Affald fra private og offentlige institutioner, samt erhvervsvirksomheder, hvis art og mængde af affaldet svarer til affald fra private husholdninger.

OBS! Kunden skal selv håndsortere elektronikaffald i de anviste bure.

Reno Djurs kan kræve dokumentation for affaldets oprindelse.


3. Fejlsorteret affald
Affald, der ikke er sorteret i overensstemmelse med modtagekravene, håndteres som fejlsorteret affald.

 

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem ovenstående modtagekrav og Reno Djurs' takstblad, er det takstbladet, som er gældende.

 

Opdateret 12. jan 2021