Du er her

Affaldstyper i Glatved

Modtagekrav på Reno Djurs I/S' behandlingsanlæg i Glatved:


Genanvendelse

 1. Haveaffald
 2. Rent træaffald

 

Forbrændingsegnet affald

 1. Småt brændbart
 2. Stort brændbart
 3. Imprægneret træ


Deponeringsegnet affald

 1. Blandet
 2. Mineralsk
 3. Shredderaffald


Jord

 1. Ren jord
 2. Forurenet jord


Specialbehandling

 1. Affald til sortering
 2. ElektronikaffaldGENANVENDELSE


1. Haveaffald   
omfatter rent organisk materiale – blade, buske, træer, flis, savsmuld fra brændesavning m.v. – fra have og park. Små mængder muldjord, sand og sten, der naturligt knytter sig til haveaffaldet, kan accepteres.

Ikke naturligt forekommende affald og store sten accepteres ikke. Haveaffald med fremmedlegemer henvises til sortering (se affaldstype11).

 

2. Rent træaffald
Omfatter indendørstræ, der kan genanvendes i produktion af spånplader som fx paller, planker, trægulve, dørkarme, møbler, malet træ (indendørs maling), køkkenelementer, spånplader, krydsfiner og lign. Vær opmærksom på, at Reno Djurs ikke må modtage rent træaffald frembragt af virksomheder.


FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD


3. Småt brændbart   
omfatter brændbart affald med enkeltdele under 1 meters længde og kompakte dele under 100 x 20 x 20 cm.

Småt brændbart affald må ikke indeholde:

 • Dagrenovationslignende affald (dvs. let fordærveligt affald eller andet affald, der har været i kontakt med madvarer). Dette affald skal afleveres direkte til forbrænding på enten Grenaa Forbrændingsanlæg eller Århus Kommunes Affaldsforbrændingsanlæg.
 • Affald, der kan genanvendes. Specielt gælder der for pap, papir og plast følgende:
 • Genanvendeligt papir skal altid frasorteres til genanvendelse.
 • Genanvendeligt pap i skal altid frasorteres til genanvendelse.
 • Rene emballagefolier af Polyethylen (LDPE eller HDPE) skal altid frasorteres til genanvendelse.
 • Deponeringsegnet affald, herunder:
 • Asbestholdigt affald
 • Mineraluld
 • Imprægneret træ (se affaldstype 5)
 • Ikke forbrændingsegnet affald i øvrigt
 • Tagpap i ruller (henvises til stort brændbart, se affaldstype 4)
 • PVC-holdigt affald
 • Farligt affald
 • Jord og sten
 • Hårde hvidevarer
 • Elektronikaffald


Mindre ikke-brændbare dele på sammensatte produkter accepteres, fx mindre beslag m.v.

4. Stort brændbart   
omfatter brændbart affald, der er større end 100 x 20 x 20 cm.

Stort brændbart har – bortset fra emnernes ydre mål – samme modtagebegrænsninger som ”småt brændbart” Stort brændbart neddeles og transporteres til forbrændingsanlæg.

Opmærksomheden henledes på, at Reno Djurs varetager opkrævning for affald leveret til forbrænding på Grenaa Forbrændingsanlæg.

5. Imprægneret træ
Omfatter forsorteret imprægneret træ behandlet med træbeskyttelsesmidler, både som industriel imprægnering (vakuumeller trykimprægnering) eller påført ved håndværksmæssig overfladebehandling. Imprægneret træ er fx: Hegnspæle, elmaster, altandæk, udvendige døre- og facadeelementer, brædder, havemøbler af træ, vinduesrammer, jernbanesveller og lign.

Imprægneret træ skal afleveres som en selvstændig affaldstype.


DEPONERINGSEGNET AFFALD

6 -8. Deponering   
omfatter forsorteret affald opført på Reno Djurs’ positivliste over affald.

 • Affald til deponering må ikke være flydende
 • Asbest skal altid leveres i rene læs og må ikke sammenblandes med andet affald
 • Gipsaffald skal genanvendes
 • Imprægneret træ skal genanvendes eller forbrændes (se affaldstype 5)

 

Deponeringsegnet affald deponeres særskilt i følgende kategorier:

 1. Blandet deponeringsegnet affald
  Herunder: Skovlbart slam, blød PVC samt blandede fraktioner af deponeringsegnet affald
 2. Mineralsk deponeringsegnet affald
  Herunder: Asbest, flyveaske og støbeslagger
 3. Shredderaffald


Alt affald til deponering skal deklareres forud for levering til Reno Djurs I/S. Der må påregnes en sagsbehandlingstid op til 7 dage for accept af modtagelse af affaldet. Såfremt affaldet ikke er opført på Reno Djurs’ positivliste over affald, kan der ansøges om optagelse af affaldstypen ved henvendelse til Reno Djurs.

Deklaration af affald foretages via Reno Djurs I/S hjemmeside www.renodjurs.dk.
Læs mere om deklaration af deponeringsegnet affald her.

 
JORD

9. Ren jord   
omfatter opgravet muldjord, ler, sand, grus og lignende uden indhold af bygningsaffald, haveaffald eller andre former for fremmedlegemer, der ikke er naturligt forekommende i jord.

Ren jord modtages kun efter nærmere aftale og efter særlige procedurer. Kontakt Reno Djurs for nærmere oplysninger.

Ren jord, der indeholder fremmedlegemer, der ikke er naturligt forekommende i jord, henvises til deponering som blandet affald (se affaldstype 6).

10. Forurenet Jord
Forurenet jord modtages kun efter nærmere aftale og efter særlige procedurer. Kontakt Reno Djurs for nærmere oplysninger.

Forurenet jord med fremmedlegemer henvises til deponering (se affaldstype 6).

 
SPECIALBEHANDLING

11. Affald til sortering   
omfatter blandet affald af 2 eller flere affaldstyper (bortset fra blandinger af ”småt brændbart” og ”stort brændbart”, der modtages som ”stort brændbart”).

Affald til sortering må dog ikke indeholde genanvendelige affaldstyper, hvis kvalitet forringes ved sammenblanding med andre affaldstyper (fx papir, pap, plastfolie mm.).

Affald til sortering må ligeledes ikke indeholde:

 • Asbest
 • Farligt affald
 • Forurenet jord
 • Elektronikaffald
 • CFC-kølemøbler
 • Dagrenovationslignende affald (dvs. let fordærveligt affald eller andet affald, der har været i kontakt med madvarer)


Produkter, der er komplekst sammensatte af flere materialetyper, betragtes ikke som affald til sortering. Disse produkter anvises til forbrænding eller deponering efter en konkret vurdering.


12. Elektronikaffald   
Behandlingsanlægget i Glatved er udpeget som indsamlingssted for elektronikaffald (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr), der er omfattet af producentansvar. Dette betyder, at elektronikaffald stammende fra husholdninger modtages uden beregning. Elektronikaffald fra husholdninger er defineret således:

 • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger og
 • Affald fra private og offentlige institutioner, samt erhvervsvirksomheder, hvis art og mængde af affaldet svarer til affald fra private husholdninger.

OBS! Kunden skal selv håndsortere elektronikaffald i de anviste bure.

Reno Djurs kan kræve dokumentation for affaldets oprindelse.

 

Opdateret 18. marts 2020